PRIVACY VERKLARING

INLEIDING

Deze Privacy Verklaring werd opgemaakt in overeenstemming met de voorschriften van de GDPR (General Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy en de persoonsgegevens die jij ons toevertrouwt. Hiermee willen wij op een correcte en veilige wijze omgaan en u in deze Privacy Verklaring op transparante wijze uitleggen hoe dit gebeurt.

WIE ZIJN WE?

DANIELLE PEENEN INTELLECTUAL PROPERTY (afgekort: PEENEN-IP), B.V., met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Jozef Nauwelaertsstraat 26, KBO nummer 0766.688.196, https://peenen-ip.be is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening  met als hoofddoel het tot stand brengen, beheren en verdedigen van intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald merken, modellen en auteursrecht.

Voor alle vragen omtrent deze Privacy Verklaring kan je met ons contact opnemen via e-mail info@peenen-ip.be of op bovenstaand adres.

Indien er zich nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen binnen PEENEN-IP of er wijzigingen zijn in onze dienstverlening, is het mogelijk dat wij onze Privacy Verklaring zullen updaten. Onderaan kan u zien wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

PEENEN-IP verzamelt alle gegevens die nodig zijn om jou gebruik te laten maken van onze dienstverlening. 

PEENEN-IP kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan PEENEN-IP verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw voornaam en achternaam
 • Jouw e-mail adres
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer en/of mobiel nummer
 • Jouw bankrekeningnummer
 • Naam, adres en ondernemingsnummer van jouw bedrijf of het bedrijf waarvoor je werkt
 • De functie die jij vervult binnen dat bedrijf 
 • De vraag die jij stelt of het bericht dat jij nalaat op ons contactformulier 
 • De gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Jouw betaalhistoriek
 • Data die ons worden toevertrouwd in het kader van sollicitaties (C.V. ’s)

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?

PEENEN-IP gebruikt de verzamelde persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening, meer bepaald om met jou te kunnen communiceren naar aanleiding van jouw vraag of opdracht, en meer algemeen in het kader van onze activiteiten omtrent intellectuele eigendom, voor administratieve doeleinden, voor boekhoudkundige doeleinden, om te kunnen voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, voor het beheren van jouw merken- en modellendossiers, voor marketing doeleinden waaronder het verzenden van nieuwsbrieven en om jou op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen rond intellectuele eigendom.

Wij beperken de verwerking van jouw persoonsgegevens steeds tot het strikte minimum en enkel voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

PEENEN-IP kan jouw persoonsgegevens delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die jij ons toevertrouwt en enkel om onze opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Het doorgeven van jouw persoonsgegevens aan deze derden wordt beperkt tot de gegevens die zij specifiek nodig hebben om de taken uit te voeren die aan hen worden toegewezen. Er worden steeds met hen de nodige afspraken gemaakt om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en  deze optimaal te beveiligen.

De bedoelde derden zijn de administratieve overheden, partners die ons ondersteunen bij bepaalde aspecten van onze werkzaamheden op het vlak van intellectuele eigendom en die in onze opdracht werken, vertalers, tekenaars, deskundigen, financiële instellingen, accountants, notarissen, advocaten, de IT providers van PEENEN-IP in het kader van het beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van onze IT infrastructuur, partners die ons ondersteuning bieden op het gebied van marketinginitiatieven.

Jouw persoonsgegevens kunnen wij enkel en alleen aan andere derden meedelen voor zover wij daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

In het geval van wanbetaling kunnen jouw persoonsgegevens die daarmee in verband staan worden doorgegeven aan een door ons aangesteld incassobureau of erkende kredietinstelling, verantwoordelijk voor de opvolging.

PEENEN-IP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie. In de gevallen waar dit nodig is om een optimale dienstverlening te garanderen, kunnen wij jouw gegevens wel aan partijen buiten de Europese Unie meedelen, waarbij deze enkel beperkt worden tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht. Daarbij zullen wij er steeds op aandringen dat jouw persoonsgegevens veilig en respectvol behandeld worden.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, of op basis van een contract of wettelijke bepaling.

COOKIES

PEENEN-IP gebruikt enkel technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy (Google services).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bij voorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. PEENEN-IP zal deze gegevens nooit delen met of verkopen aan derden.  

Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

PEENEN-IP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@peenen-ip.be.

De info die je terugvindt op onze website is louter bedoeld als algemene informatie. PEENEN-IP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites naar dewelke vanuit onze website links worden gelegd. Wij zijn dus m.a.w. niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van die websites.

WELKE RECHTEN HEB JIJ?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PEENEN-IP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@peenen-ip.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om ons, samen met jouw verzoek, een kopie van jouw identiteitskaart te bezorgen. 

PEENEN-IP wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32(02)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.